همزاد کویر

اهل ناکجا آباد.. روزگارم بدنیست.. تکه نانی دارم.. خرده هوشی.. سر سوزن ذوقی.. و دوستانی پاکتر از آب روان که به باغ کمالشان کالم.. و خدایی که در این نزدیکیست..

آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست